Citizenship

CITIZENSHIP

 

Canada cp quc tch thông qua quá trình nhp tch hay người được sinh ra ti Canada. Quy đnh v đơn xin nhp tch, thi gian th lý đ có quc tch và danh sách h sơ làm bng chng công dân Canada bao gm:

 

  • Đương đơn t 18 tui tr lên
  • Hin din ti Canada vi tư cách là thường trú nhân ít nht 1,095 ngày trong vòng 5 năm liên tiếp trước thi đim np đơn xin quc tch.
  • Đt yêu cu k năng tiếng Anh hoc Pháp, nếu ng viên dưới 54 tui.
  • Không có tin án, tin s
  • Không b yêu cu trc xut
  • Thanh toán phí xét duyt h sơ.

KEEP IN TOUCH

TORONTO (HQ)

4773 Yonge Street, Unit 5J
Toronto, Ontario M2N 0G2

 

T 416.727.4433
E info@togetherimmigration.com

Office Hours

Monday to Friday:
10:00 am to 06:00 pm
Saturday & Sunday: Closed
Facebook
Facebook
INSTAGRAM

WINNIPEG

201 Portage Avenue 18th Floor
Winnipeg, Manitoba R3B 3K6
 431.998.4433

CALGARY

421 7th Avenue, SW, 30th Floor
Calgary, Alberta T2P 4K9
 T 587.896.4433
KakaoTalk Contact - Together Immigration in KR